خواهشمند است مقررات آموزشگاه را با دقت مطالعه كرده و رعايت نماييد.

 1. حفظ شؤون اخلاقي براي همه و رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است.
 2. مبلغ شـهريه پس از ثبت نام تحت هيچ شـرايطي قابل برگشـت نبـوده و همچنيـن تعويـض نـام هنرجو امكان پذير نيست.
 3. غيبت تحت هر شـرايط- حتي با اطلاع قبلي- به عهده هنرجو بوده و در محاسبه ي شهريه شامل جلسات كلاس مي گردد.
 4. هنرجو مي بايست قبل از ورود به كلاس و قبل از شروع هر جلسه با مسؤول دفتر هماهنگي نمايد.
 5. به همراه داشتن كارت هنرجويي جهت حضورو غياب و ورود به كلاس الزامي است.
 6. خواهشمند است درجلسه ي چهارم جهت تمديدثبت نام خوداقدام نماييد، درغيراين صورت  آموزشگاه مسؤوليتي جهت نگهداري وقت شما نخواهد داشت.
 7. ثبت نام در هر ماه جهت چهار جلسه متوالي است و هر ترم شامل 12 جلسه پي در پي مي باشد.
 8. مـدت زمان كلاس درس نسـبت به شرايط خاص متغيير است، اما در مجموع بر اساس هر جلسه 30 دقيقه، برنامه ريزي شده است.
 9. ميزان مطالب آموزش داده شده توسط مربي، متناسب با تمرين، درك و فعاليت هنرجو مي باشد.
 10. هنرجو مي بايست تمرين ها و اتودهاي مشخص شده از طرف مربي خود را به طور جدي پيگيري نموده و به انجام برساند. درصورت عدم تمرين جدي و يا سهل انگاري در انجام تكاليف، هنرجو جلسه يا جلساتي را كه بدون تمرين به كلاس مي آيد از دست خواهد داد.
 11. چنانچه به هر نحوي مربي و يا ساير مسؤولين مربوطه درطول مدت تحصيل و آموزش، نسبت به رفتار هنرجو نارضايتي داشته باشند، نسبت به اخراج وي بدون برگشت شهريه اقدام خواهد شد..
 12. هنرجويان خردسال مي بايست توسط يكي از والدين مشايعت گردند (آموزشگاه هيچ گونه مسؤوليتي در اين خصوص ندارد).
 13. هنرجويان بايد ده دقيقه قبل از شروع كلاس، در آموزشگاه حضور داشته باشند.
 14. آموزشگاه در كليه ي تعطيلات رسمي (غير از وفات و شهادت ائمه(ع)) فعاليت دارد.
 15. تعطيلات آموزشگاه و غيبت مربي به عهده آموزشگاه مي باشد و شامل جلسات كلاسي نمي شوند.
 16. از استعمال دخانيات و تجمع بي جا در محيط آموزشگاه خودداري فرماييد.